Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Dla dzieci Oferta diagnostyczno terapeutyczna Terapia (diagnoza pedagogiczna)

Terapia (diagnoza pedagogiczna)

Celem diagnozy pedagogicznej jest określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez dziecko.

Brak adekwatnych do możliwości intelektualnych osiągnięć w nauce, często wiąże się z występowaniem tzw. specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), których przyczyną są nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego, zaburzenia procesu lateralizacji oraz zaburzenia rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych. Terapia pedagogiczna (inaczej reedukacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) to system zintegrowanych, zaplanowanych i zindywidualizowanych działań, które mają na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym powyższe nieprawidłowości. Celem terapii pedagogicznej jest kształtowanie takich właściwości psycho-fizycznych, dzięki którym dziecko może osiągnąć optymalny dla siebie rozwój oraz opanować podstawowe wiadomości i umiejętności szkolne oraz wprowadzenie zmian w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno-społecznej, a także rekonstrukcja systemu wiedzy i umiejętności.

Do zadań terapii pedagogicznej należy:

  • stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka,
  • kompensowanie stwierdzonych niedoborów rozwojowych,
  • eliminowanie braków dydaktycznych,
  • korygowanie nieprawidłowości w przebiegu procesów i funkcji psychicznych.

Pedagodzy, którzy prowadzą terapaię pedagogiczną w Poradni dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT to wykwalifikowani terapeuci pedagogiczni z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się diagnostyką specyficznych trudności w uczeniu się i konstruowaniem indywidualnych programów terapeutycznych, ukierunkowanych na wyrównanie występujących problemów.

Diagnoza pedagogiczna

Badanie pedagogiczne zazwyczaj realizowane jest w czasie jednej 1,5 godz. (90 min) wizyty, w szczególnych przypadkach w celu pogłębienia diagnozy może zaistnieć konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, co wiąże się z umówieniem się na kolejną wizytę.

Na pierwszą wizytę dziecko powinno zgłosić się z:

  • aktualnym badaniem psychologicznym (max sprzed 1 roku),
  • opinią sporządzaną przez nauczyciela uczącego języka polskiego, matematyki (w zależności od obserwowanych problemów),
  • zeszytami szkolnymi z ostatnich 2-3 lat nauki, pracami pisemnymi i klasowymi dziecka.

W sytuacji gdy dziecko do tej pory nie było badane psychologicznie, istnieje konieczność wykonania go przed zgłoszeniem się na badanie pedagogiczne. W Poradni dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT oferujemy możliwość wykonania pełnej, wymaganej diagnostyki psychologicznej (patrz: Diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna). Badanie pedagogiczne zakończone jest sporządzeniem opinii psychologiczno-pedagogicznej.

Terapia

Prowadzimy terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży w każdej grupie wiekowej (dzieci ze szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i licealna), w tym ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie, warsztaty orograficzne, ćwiczenia poprawiające sprawność ręki i czytelność pisma. Spotkania trwają po 50 min. Dla każdego dziecka dobierany jest indywidualny program terapeutyczny oraz indywidualne metody dydaktyczne.

Informacje i zapisy:

Recepcja Centrum CBT, tel.: 507 130 919, 22 853 20 50

Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).