Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem

Diagnoza ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ang. ADHD) charakteryzuje się trwałym wzorem funkcjonowania dziecka, nastolatka lub osoby dorosłej, w którym wyraźne objawy zaburzeń uwagi i/lub nadmiernej ruchliwości i impulsywności mają negatywny wpływ na edukację, relacje społeczne, rodzinne i pracę zawodową. Nasilenie objawów nieuwagi i nadruchliwości-impulsywności u pacjentów jest większe niż u innych osób w danym wieku i na tym samym poziomie rozwoju.

Opisywane objawy są wyraźne we wczesnym lub środkowym dzieciństwie, chociaż u niektórych pacjentów mogą osiągnąć znaczenie kliniczne i być dostrzegane przez otoczenie znacznie później.

Objawy ADHD wpływają na poziom funkcjonowania szkolnego pacjentów, niezaopiekowane prowadzą do tego, że mimo wysokich możliwości intelektualnych mogą nie osiągać oczekiwanych wyników w nauce, a nawet odpowiedniego poziomu formalnego wykształcenia.

Poza tym ich obecność może mieć znaczenie w zakresie budowania adekwatnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pozytywnej samooceny, co dodatkowo tworzy problemy o charakterze depresyjnym i lękowym. U dzieci i nastolatków objawy impulsywności zwiększają prawdopodobieństwo rozwinięcia powikłań także w obszarze zachowań agresywnych, co dodatkowo może zaburzać relacje z innymi osobami.

Wczesne rozpoznanie objawów ADHD i podjęcie intensywnych oddziaływań terapeutycznych, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie i lepszą jakość życia pacjenta, a także jego otoczenia. Diagnozę ADHD można postawić w każdym wieku, w praktyce często w okresie nastoletnim i u młodych dorosłych, którym objawy zaburzają codzienne funkcjonowanie.

Etapy właściwego procesu diagnostycznego ADHD obejmują:

 1. przeprowadzenie szczegółowego wywiadu neurorozwojowego, objawowego i rodzinnego z rodzicem/opiekunem,
 2. zebranie informacji na temat funkcjonowania pacjenta w różnych środowiskach,
 3. ocenę poziomu rozwoju intelektualnego, próby oceniające funkcje poznawcze
 4. analizę wyników badań i informacji z wywiadu
 5. podsumowanie i przekazanie informacji zwrotnych, przedstawienie dalszego postępowania
 6. psychoedukację skierowana do dziecka/adolescenta oraz rodziców/opiekunów/nauczycieli, z zastosowaniem adekwatnego sposobu przekazu (informacje na temat natury zaburzenia, jego przyczyn, adekwatnego zakresu udzielonego wsparcia).

Celem procesu diagnostycznego, przeprowadzanego w poradni Centrum CBT, jest potwierdzenie lub wykluczenie u dziecka zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Ze względu na specyfikę objawów, diagnoza ADHD jest złożonym, wieloetapowym procesem, obejmującym:

 • Przeprowadzenie szczegółowego wywiadu rozwojowego w kierunku ADHD. Analiza informacji na temat funkcjonowania pacjenta w niezależnych środowiskach.
 • Wypełnienie Kwestionariusza ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) według ICD-10 i DSM-IV TR.
 • Wypełnienie Zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących CONNERS 3.
 • Badanie funkcji poznawczych / wykonawczych – wybrane próby – Skala Inteligencji Wechslera WISC- V lub Skala Inteligencji Stanford-Binet  5
 • Badanie Testem MOXO (badanie uwagi, czasu reakcji, impulsywności, nadreaktywności).
 • W razie wskazań: wizyta u lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży.

Narzędzia używane do diagnozy ADHD dziecka/ adolescenta obejmują:

 1. Narzędzia do oceny intelektu:
 • Skala Inteligencji Stanforda – Bineta (edycja V) (SB5) dla osób w wieku 2-70 lat.
 • Skala Inteligencji Wechslera WISC – V dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat.Wyniki skali IQ są podawane dla skali ogólnej, skali werbalnej (słownej) i niewerbalnej (wykonaniowej) oraz dla poszczególnych podskal. Głównym zastosowaniem testu jest ocena ogólnej sprawności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem oceny funkcji wykonawczych. Badanie wykonuje psycholog.Test MOXO: test w wersji elektronicznej wspierający diagnozę w wybranych obszarach: uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadreaktywności w dwóch grupach wiekowych: 6-12 lat i 13-70 lat. Badanie może wykonać przeszkolony specjalista, m.in. psycholog, psychiatra.
 1. Kwestionariusz ustrukturyzowany wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) według ICD-10 i DSM-IV TR. Mierzy poziom nasienia objawów w trzech obszarach: zaburzeń uwagi, nadruchliwości i impulsywności, dodatkowo zawiera podskale pozwalające na stwierdzenie obecności zachowań charakterystycznych dla zaburzeń zachowania.
 1. Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących CONNERS 3. Przeznaczony dla osób w wieku 6-18 lat. Służy do określenia prawdopodobieństwa występowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Kwestionariusz ze względu na szeroki zakres uzyskanych informacji umożliwia analizę wyników pod kątem indywidualnych potrzeb i trudności dziecka. Badanie wykonuje psycholog lub inny specjalista po ukończonym szkoleniu z psychometrii.
 1. Inne badania testowe i kliniczne, które specjalista dostosowuje do potrzeb pacjenta.

Zapraszamy do diagnozy dzieci i młodzieży w Centrum CBT, która umożliwi zaplanowanie adekwatnych oddziaływań wspierających pacjenta, redukujących jego trudności w istotnych obszarach funkcjonowania.

Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).