Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Blog Zaburzenia tikowe oraz zespół Gilles de la Tourette’a u dzieci

Zaburzenia tikowe oraz zespół Gilles de la Tourette’a u dzieci

30 kwietnia 2023
| Poradnie CBT | Wiedza
Zaburzenia tikowe oraz zespół Gilles de la Tourette’a u dzieci

Tiki stanowią najczęstszą postać ruchów mimowolnych występujących u dzieci i są przykładem zaburzenia zazwyczaj budzącego wiele niepokoju wśród rodziców lub przeciwnie — traktowanego jako zjawisko przemijające i niegroźne. Polegają one na mimowolnych, czyli niezależnych od woli, szybkich, nagłych, krótkotrwałych, skoordynowanych i nierytmicznych skurczach mięśni jednej lub więcej części ciała, występujących na podłożu prawidłowej czynności ruchowej (tzw. tiki ruchowe) lub mimowolnym, szybkim, nagłym, krótkotrwałym wydawaniu dźwięków lub słów (tzw. tiki wokalne).

Ważne jest by nie tylko rodzice, ale i nauczyciele posiadali wiedzę na temat natury schorzenia, jego przyczyn i możliwych powikłań, gdyż niejednokrotnie to właśnie oni pierwsi dostrzegają pojawianie się tików, a co za tym idzie, mogą stać się pierwszym źródłem informacji dla rodziców, i wspomagać podjęcie właściwych kroków terapeutycznych.

Czym są tiki?

Tiki pojawiają się nieoczekiwanie lub też mogą być poprzedzone niespecyficznym, nieprzyjemnym odczuciem dyskomfortu, często określanym przez dziecko jako uczucie potrzeby wykonania tiku, a w przypadku tików głosowych — odczuciem suchości w gardle lub swędzeniem w jamie nosowej. W konsekwencji następuje zwykle wzrost napięcia, po nim tik, po czym napięcie czasowo spada. Tiki powtarzają się w jednolitych seriach, występują często, chociaż w nieregularnych odstępach czasu, charakteryzuje je zmienność umiejscowienia i nasilenia objawów. Zazwyczaj nasilają się w stanach pobudzenia emocjonalnego i oczekiwania, czyli w sytuacjach przeżywania zdenerwowania, napięcia, zmęczenia, radości, wzruszenia czy podekscytowania. Prowadzi to często do powstania swoistego błędnego koła: dziecko wstydzi się swoich tików, to pociąga za sobą narastanie zdenerwowania i niepokoju, co z kolei wtórnie nasila tiki.

Mniejsze nasilenie tików występuje podczas odpoczynku i czynności, które nie wymagają koncentracji, mogą jednak pojawiać się podczas snu. Mimo, że odczuwane są jako nieodparte, możliwe jest przez pewien czas ich powstrzymanie zależne od woli. Wysiłek w to włożony powoduje jednak zwiększenie napięcia, co doprowadza do wyładowania  – dziecko najczęściej musi „odtikać” przerwę w objawach.

Rodzaje tików

Wyróżniamy tiki ruchowe, głosowe (wokalne), czuciowe oraz, rzadko występujące, tiki fantomowe.

 • Tiki ruchowe dzielą się na tzw. tiki proste, które dotyczą jednej grupy mięśniowej oraz tzw. tiki złożone, polegające na skoordynowanych ruchach i mogące przypominać codziennie wykonywane ruchy lub gesty — mają one jednak nieprawidłowe nasilenie i długość trwania. Tiki ruchowe, zarówno proste, jak i złożone, dotyczą najczęściej twarzy, głowy i szyi. Mogą one zmieniać lokalizację u tej samej osoby. Możliwe jest także występowanie kilku tików ruchowych jednocześnie. Najczęstsze rodzaje tików ruchowych prostych to marszczenie czoła, mruganie oczami, otwieranie ust czy wytrzeszczanie oczu.

Do tików ruchowych złożonych można zaliczyć: dotykanie nosa, dotykanie innych ludzi, wąchanie przedmiotów lub rąk, podskakiwanie. Szczególną postacią tików ruchowych złożonych są: kopropraksja, czyli wykonywanie obscenicznych, wulgarnych gestów oraz echopraksja, czyli powtarzanie gestów lub ruchów wykonywanych przez inne osoby.

 • Tiki wokalne (głosowe), inaczej zwane oddechowymi, powstają w wyniku przemieszczania się powietrza przez górne drogi oddechowe. Często przypominają normalnie wydawane odgłosy lub słowa i mogą być przez dziecko traktowane jako zamierzone wokalizacje. Podobnie jak w przypadku tików ruchowych, wyróżniamy tiki wokalne proste, czyli skurcze mięśni krtani, gardła, jamy ustnej lub jamy nosowej polegające na wydawaniu nic nie znaczących, krótkich dźwięków (np. chrząkanie, pociąganie nosem) oraz tiki złożone, które są znaczące językowo. Rzadko występującym rodzajem tików wokalnych złożonych jest koprolalia, czyli wykrzykiwanie obscenicznych treści, najczęściej przyjmujące postać wypowiadania kilkuliterowych słów o treści wulgarnej lub społecznie nieakceptowanej, często skróconych do jednej sylaby. Innym przykładem tików wokalnych złożonych jest tzw. echolalia, czyli naśladowanie i powtarzanie zasłyszanych sylab, zgłosek lub słów.
 • Rzadko również występują tzw. tiki czuciowe, które polegają na krótkotrwałych i powtarzających się doznaniach somatycznych, odczuwanych na skórze lub blisko niej, wyraźnie zlokalizowanych w konkretnej części ciała. Mogą one być związane z odpowiedzią ruchową w tej samej lub sąsiadującej okolicy ciała.
 • Innym rodzajem są tzw. tiki fantomowe, które odczuwane są wewnątrz innych ludzi lub przedmiotów i ustępują przez ich dotknięcie lub podrapanie. U niektórych osób mogą występować tzw. tiki blokujące, manifestujące się nagłym zatrzymaniem czynności ruchowej bez utraty przytomności.

Rozpowszechnienie i rodzaje zaburzeń tikowych

Rozpoznanie zaburzeń tikowych oparte jest wyłącznie na wywiadzie i obserwacji pacjenta. Nie ma badań potwierdzających tę diagnozę, lekarz możne jednak zlecić badania, które pozwolą wykluczyć inne choroby. Istnieje tendencja do traktowania wszystkich zaburzeń tikowych jako jednej jednostki chorobowej; wszystkie zespoły są po prostu wyrazem jej rozmaitego nasilenia. W związku z powyższym, wśród zaburzeń tikowych wyróżniamy następujące jednostki:

 • Tiki przejściowe (przemijające) są najczęstszą postacią zaburzeń tikowych. Ocenia się, że występują u 4—24% dzieci w wieku szkolnym. Ich rzeczywista częstość jest nieznana, głównie z powodu małego nasilenia objawów i ich przejściowego charakteru. Polegają na występowaniu jednego lub kilku tików ruchowych albo wokalnych (te pojawiają się rzadko) o bardzo zmiennym charakterze. Ustępują one samoistnie, bez leczenia, zazwyczaj przed upływem roku.
 • Tiki przewlekłe charakteryzują się większym nasileniem objawów niż tiki przejściowe. Mają one bardziej stereotypowy, utrwalony charakter. Są to głównie proste i złożone tiki ruchowe, albo rzadziej — tiki wokalne. Częstość występowania zespołu w populacji dzieci w wieku szkolnym oceniana jest na 0,1 do 0,3%. Tiki te rozpoznawane są wówczas, gdy objawy utrzymują się dłużej niż rok.
 • Choroba tikowa znana pod nazwą zespołu Gilles de la Tourette’a jest to zespół tików głosowych i ruchowych. Zaburzenie to jest najpoważniejsze w grupie zaburzeń tikowych i występuje z częstością około 0,6% w populacji dzieci i młodzieży. Jej początek przypada na okres między 2 a 15 rokiem życia (średnio w 7 r.ż.). U większości pacjentów zespół ten rozpoczyna się występowaniem pojedynczego objawu, o jednym umiejscowieniu. Najczęściej może to być: mruganie, potrząsanie głową, grymasy twarzy. Po kilku tygodniach lub miesiącach tiki przenoszą się w inne miejsce, albo pojawiają się ich nowe rodzaje. Po upływie około trzech miesięcy, u większości pacjentów występują wieloogniskowe tiki ruchowe, a także wokalne. Często mają one charakter ukryty, przez co mogą sprawiać wrażenie ruchów celowych (np. dziecko przeczesuje ręką włosy lub odgarnia je z twarzy), zaś odróżnienie ich jest możliwe tylko dzięki powtarzalności objawu. Rzadko zdarza się, że złożone tiki ruchowe mogą przyjmować charakter samouszkadzający (np. uderzanie się w to samo miejsce na twarzy, gryzienie dłoni). Tiki wokalne zazwyczaj pojawiają się po upływie około dwóch lat od wystąpienia tików ruchowych. Najczęściej mają charakter prostych tików: pociąganie nosem, chrząkanie czy cmokanie. Złożone tiki wokalne, takie jak koprolalia, są dość rzadkie. Zwykle największe nasilenie choroby stwierdza się po około 10 latach. Objawy są wtedy nieprzewidywalne, mogą się zmieniać z tygodnia na tydzień. Z wiekiem obraz tików stabilizuje się na pewnym poziomie; u mniej więcej połowy pacjentów z zespołem Tourette’a objawy ustępują lub znacznie się zmniejszają przed 18 r.ż. Rozpoczęcie okresu dojrzewania nie wpływa wyraźnie na zwiększenie się nasilenia tików. U części pacjentów objawy utrzymują się jednak przez całe życie.

W wieku dorosłym tiki są bardziej nasilone i trudniej poddają się leczeniu. Wyraźna jest duża zmienność w obrazie klinicznym (zmiany w zakresie rodzaju i częstości), choć u niektórych pacjentów tiki mogą mieć stale jednolity charakter. Zmiany zachodzą często bez uchwytnej przyczyny, choć czasami mogą być związane z sytuacją stresową (wypadek, śmierć bliskiej osoby), jak również zmianami hormonalnymi (np. w czasie menstruacji u dziewcząt), zakażeniami bakteryjnymi lub wirusowymi i in.

Przyczyny zaburzeń tikowych

Przez wiele lat przyczyny zaburzeń tikowych były wiązane przede wszystkim z czynnikami psychologicznymi. Obecnie badacze wskazują na neurologiczne uwarunkowania zaburzeń tikowych, a więc związane z określoną budową i sposobem funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Zespół Tourette’a i inne zaburzenia tikowe są zatem chorobą neurologiczną, dotyczącą układu ruchowego, nie zaś — jak wskazywano dawniej — chorobą psychiczną. Osoby dotknięte tymi schorzeniami nie są nieprawidłowo rozwinięte intelektualnie (ich intelekt kształtuje się w granicach normy) i emocjonalnie.

Wśród czynników warunkujących zaburzenia tikowe należy wymienić przede wszystkim nieprawidłowości w zakresie rozkładu i stężenia w obrębie struktur mózgowia pewnych substancji chemicznych, nazywanych neurotransmiterami lub neuroprzekaźnikami (w tym szczególnie dopaminy) oraz czynniki genetyczne. Istnienie genetycznego podłoża zaburzeń tikowych jest niepodważalne, co wykazano w wielu badaniach u bliźniąt oraz osób spokrewnionych. Mimo to, tiki mogą także pojawiać się u dzieci, w przypadku których nie można udowodnić występowania opisywanych objawów u bliższych i dalszych krewnych. W części przypadków objawy zespołu Gilles de la Tourette’a mogą być też następstwem reakcji organizmu dziecka na przebytą infekcję bakteryjną.

Zaburzenia współistniejące

Zaburzenia tikowe rzadko występują jako izolowane schorzenie, najczęściej towarzyszą im inne zespoły chorobowe. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, dawniej zwane nerwicą natręctw, charakteryzuje się występowaniem myśli lub czynności natrętnych, których nasilenie utrudnia funkcjonowanie pacjenta i jest dla niego źródłem dyskomfortu. Występuje ono u ok. 28—68% osób z zespołem Tourette’a. Objawy obsesyjno-kompulsyjne (nerwicowe) zazwyczaj pojawiają się po 3—6 latach trwania choroby tikowej i mają bardzo zmienny przebieg, z remisjami oraz zaostrzeniami. Kolejnym zespołem często współistniejącym z tikami, jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (tzw. ADHD), który jest rozpoznawany u 24—62% dzieci z zespołem Tourette’a. Objawy zespołu nadpobudliwości, najczęściej występujące u dzieci z zaburzeniami tikowymi, to przede wszystkim nasilona impulsywność, która może zaburzać funkcjonowanie dziecka znacznie bardziej niż same tiki.

Pozostałe objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, czyli zaburzenia koncentracji uwagi i nadruchliwość, zazwyczaj występują w mniejszym nasileniu.

Istotnym i częstym problemem pojawiającym się u dzieci z zaburzeniami tikowymi są specyficzne trudności w uczeniu się (pod postacią dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii), które stwierdza się u blisko 50% dzieci z zaburzeniami tikowymi. Inne trudności, obserwowane zwłaszcza wśród osób z chorobą Tourette’a, to zwiększona pobudliwość, niedojrzałość i labilność emocjonalna, nieprzyjmowanie argumentacji otoczenia.

Jak wygląda postępowanie terapeutyczne?

Oddziaływania psychoterapeutyczne

Ze względu na zróżnicowany obraz kliniczny i przebieg zaburzeń tikowych każda osoba, u której zaburzenia te występują, wymaga zindywidualizowanego planu leczenia, uwzględniającego obecność zaburzeń współwystępujących oraz ich charakterystyki.

Podstawowym elementem postępowania jest psychoedukacja, czyli edukacja polegająca na zapoznaniu z informacjami dotyczącymi choroby, rokowania i możliwości leczenia. Informacja powinna być skierowana do pacjenta, jego rodziny, przy czym informacje na temat specyfiki i przebiegu schorzenia powinny być również przekazane osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem w placówce oświatowej — nauczycielom i opiekunom. Nauczyciele mogą uzyskać informacje na ten temat za pośrednictwem rodziców. Istotne znaczenie ma wyjaśnienie, które zachowania dziecka są powiązane z objawami lub są ich wynikiem. Często bowiem tiki są traktowane przez otoczenie jako niewłaściwy, przykry i denerwujący nawyk, „niegrzeczne” zachowanie, „wygłupianie się”, a nawet jako przejaw złośliwości ze strony dziecka. Zdarza się nawet, że dziecko z ich powodu jest karane.

Nazwanie objawów i dobranie właściwych form postępowania pozwala na zmniejszenie ryzyka dyskryminacji dziecka, umożliwia też określenie, do jakiego realnego stopnia kontroli w poszczególnych sytuacjach dziecko jest zdolne. Chodzi o to, w jakim zakresie dziecko jest w stanie powstrzymać się od wykonywania tików, czy posiada znajomość technik terapeutycznych, które służą temu celowi, jak i kiedy powinno je stosować, jak to zastosowanie ma szansą wpłynąć na zmniejszenie nasilenia objawów. Dokładna wiedza na ten temat, będąca wynikiem obserwacji dokonywanej przez lekarzy, rodziców, ale także nauczycieli, pozwala również na wyeliminowanie ewentualnych zachowań manipulacyjnych ze strony dziecka.

Należy pamiętać o tym, że choć zaburzenia tikowe są zaburzeniem neurobiologicznym, to jednak czynniki psychologiczne znacznie wpływają na ich przebieg i nasilenie oraz często decydują o stopniu obniżenia poziomu funkcjonowania dziecka. Oznacza to, że nieadekwatne postawy otoczenia mogą pociągać za sobą negatywne konsekwencje w postaci komplikowania się przebiegu zaburzenia lub dołączania się kolejnych powikłań.

Wśród negatywnych postaw należy wymienić przede wszystkim karanie dziecka za tiki, wyśmiewanie go, stygmatyzowanie. Postawą negatywną jest także traktowanie dziecka w sposób specjalny czy ulgowy, jakby było osobą ciężko chorą i niezdolną do wykonywania zadań. Ta ostatnia postawa powoduje, że dziecko zaczyna czerpać wtórne korzyści z faktu posiadania objawów, co najczęściej prowadzi do narastania ich nasilenia. Innym problemem jest występujące wśród dzieci z zaburzeniami tikowymi oraz u ich rodziców poczucie winy. Obwinianie się, szukanie przyczyn choroby we własnych zaniedbaniach może budzić w rodzicach zarówno wstyd, jak też negatywne emocje wobec dziecka. Może to stanowić przyczynę opóźnienia w poszukiwaniu specjalistycznej pomocy. W sytuacjach gdy udzielanie pomocy rozpoczyna się od oskarżania rodziny o spowodowanie zaburzenia u dziecka, może to przyczynić się do rezygnacji z niej. Rozpowszechnienie informacji o zaburzeniu pozwala z kolei zmniejszyć poczucie osamotnienia u dziecka i rodziców oraz ich przekonanie o wyjątkowości problemu, który ich dotknął.

Plan postępowania terapeutycznego powinien uwzględniać zastosowanie technik behawioralnych, których celem jest wytworzenie u dziecka nowych zachowań poprzez zastosowanie wzmocnień pozytywnych. Warto pamiętać, że najprostszą i jednocześnie pomocną metodą postępowania może być ignorowanie objawów. Uwaga poświęcona dziecku przez osobę dorosłą, w tym osobę znaczącą dla niego emocjonalnie (np. rodzica lub nauczyciela), jest czynnikiem wzmacniającym, czyli nagrodą. Częste zwracanie uwagi na tiki, dopytywanie dziecka „jak się czuje”, „dlaczego ma tiki”, albo proponowanie żeby „spróbowało skontrolować swoje zachowanie i przestało tikać”, w prostym mechanizmie wzmocnień behawioralnych może doprowadzić do nasilania się objawów. Zalecaną techniką behawioralną jest jak najmniejsze koncentrowanie uwagi na tikach.

W terapii tików stosowane są następujące metody:

 • ćwiczenia w kontrolowaniu tików i systemy nagradzania zachowań pożądanych — polegają na opracowywaniu programów nagradzania, np. poprzez chwalenie i zwracanie uwagi na dziecko w czasie, gdy nie ma ono tików; natomiast niezwracanie uwagi, kiedy tiki występują. Ważne jest, aby pojawienia się tików nie rozpatrywać w kategoriach porażki i nie karać za to dziecka;
 • metody kalendarzykowe — polegają na natychmiastowym notowaniu momentów i sytuacji, w których pojawiają się tiki, przy wykorzystaniu specjalnych tabel lub kalendarzyków. Samo monitorowanie objawów może spowodować zmniejszenie się nasilenia i częstości tików, dzięki wprowadzeniu swoistego systemu świadomej kontroli. Celem tej techniki jest jednak nauka rozpoznawania sytuacji, które potencjalnie mogą tiki nasilać lub prowadzić do ich zmniejszenia;
 • odwracanie nawyków — skuteczna, ale pracochłonna metoda terapii, która polega na rozpoznawaniu odczuć bezpośrednio poprzedzających wystąpienie tiku (trening z lustrem), a następnie ćwiczeniu świadomego napinania mięśni dotkniętych tikiem lub poszukiwaniu czynności, którymi można go zastąpić. Możliwa jest również ekspozycja na sytuacje zwykle wywołujące tiki (terapia ekspozycyjna);
 • ćwiczenia w opóźnianiu tików — podobnie jak w przypadku poprzedniej metody, technika ta opiera się na rozpoznawaniu odczuć poprzedzających wystąpienie tiku (np. uczucie zasychania w gardle poprzedzające pojawianie się tików wokalnych w postaci pochrząkiwania), a następnie — stopniowym wydłużaniu czasu do momentu „wykonania” tiku.

Inne metody terapeutyczne, wdrażane w postaci psychoterapii indywidualnej lub grupowej, powinny być zalecane w przypadku tych osób, u których występują wtórne powikłania w postaci niskiej samooceny, współistniejących zaburzeń lękowych lub depresyjnych. Celem tych metod jest stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, poprawa relacji z innymi ludźmi, nauka umiejętności i metod adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów.

Jeśli rodzina dziecka funkcjonuje nieprawidłowo, może to powodować nasilenie objawów takich jak tiki. Zdarza się też sytuacja odwrotna — to zaburzenia (w postaci objawów) w zachowaniu dziecka silnie wpływają na życie rodziców oraz rodzeństwa, w skrajnych wypadkach prowadząc do znacznych zaburzeń funkcjonowania rodziny. W obu sytuacjach konieczna jest terapia rodzinna.

Farmakoterapia

W przewlekłej chorobie tikowej albo przewlekłych tikach ruchowych lub głosowych o łagodnym przebiegu farmakoterapia nie jest wskazana. Leczenie farmakologiczne powinno być jednak brane pod uwagę u tych chorych, u których tiki w istotny sposób zaburzają funkcjonowanie — zakłócają możliwość nauki i współżycie z innymi dziećmi.

Rozpoczęcie terapii farmakologicznej jest zawsze trudne; większość leków skutecznych w leczeniu zaburzeń tikowych ma poważne działania niepożądane. Stosowane w leczeniu zaburzeń tikowych leki mogą powodować takie objawy, jak: senność, męczliwość, wzrost masy ciała, sztywność i drżenie mięśni, obniżenie nastroju lub pobudzenie, a nawet agresywne zachowania, bóle i zawroty głowy, spadek ciśnienia tętniczego oraz powikłania kardiologiczne.

Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).