Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Blog Diagnoza ASD w Centrum CBT przy ul. Wołodyjowskiego 74

Diagnoza ASD w Centrum CBT przy ul. Wołodyjowskiego 74

Diagnoza ASD w Centrum CBT przy ul. Wołodyjowskiego 74

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorders – ASD) stanowią grupę zaburzeń neurobehawioralnych manifestujących się opóźnieniami lub nieprawidłowościami w szerokim zakresie rozwoju relacji społecznych, komunikacji, zachowania i funkcjonowania poznawczego. Objawy obejmują jakościowe i ilościowe zaburzenia w zakresie mowy, relacji interpersonalnych i obecność sztywnych wzorców zachowań i zainteresowań – od bardzo głębokich, wymagających znacznego wsparcia otoczenia, po dyskretne, które widoczne są w codziennej obserwacji tylko w sytuacjach nowych, trudnych emocjonalnie.

Wczesne rozpoznanie objawów ASD i podjęcie intensywnych oddziaływań terapeutycznych, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie, skutkując lepszą jakością życia w przyszłości. Nie zmienia to faktu, że diagnozę ASD można postawić w każdym wieku, w praktyce często w okresie nastoletnim i u młodych dorosłych, którym objawy zaburzają codzienne funkcjonowanie.

Rekomenduje się rozpoczęcie procesu diagnostycznego w kierunku obecności ASD w przypadku, gdy dziecko/ nastolatek:

(1) nie osiąga kroków milowych rozwoju mowy dla poszczególnych okresów rozwojowych;

(2) ma trudności w zakresie rozwijania i zdobywania umiejętności społecznych, komunikacyjnych, zabawy lub ewentualnego pojawiania się zachowań nieadaptacyjnych.

W Centrum CBT znajdziesz profesjonalną, kompleksową pomoc w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Celem procesu diagnostycznego jest potwierdzenie lub wykluczenie u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ze względu na specyfikę i różnorodność objawów, diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu jest złożonym, wieloetapowym procesem, obejmującym:

  1. Pierwszą konsultację wstępną z diagnostą dzieci i młodzieży (80 min) (oddzielnie płatna) – zebranie wstępnych informacji, określenie potrzeb i celów diagnostycznych.
  2. Przeprowadzenie ustrukturyzowanego wywiadu ADI-R – zebranie informacji o obecnym funkcjonowaniu, jak i funkcjonowaniu w określonych okresach rozwojowych (do 120 min).
  3. Obserwacja dziecka z wykorzystaniem protokołu obserwacji bezpośredniej ADOS-2 (30-45 min).
  4. Badanie psychologiczne z użyciem zestandaryzowanych narzędzi diagnostycznych, dobranych do możliwości psychofizycznych dziecka (90 min). W razie potrzeby spotkanie może być podzielone na dwa spotkania. W zależności od możliwości psychofizycznych dziecka może zaistnieć potrzeba spotkania dodatkowego (do 50 min). O formie, ilości i długości spotkań decyduje diagnosta.
  5. Analiza dostarczonej przez Rodziców/Opiekunów dokumentacji, materiałów audiowizualnych etc. i opracowanie wyników procesu diagnostycznego przez diagnostę (ok. 4- 8 godz.)
  6. Spotkanie z Rodzicami/Opiekunami w celu przekazania i omówienia wniosków z badania (50 min).

Informacje dodatkowe:

  • Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia: kopii aktualnych i wcześniej wykonywanych wyników badań dziecka: badania zdrowia, obrazowanie (m. in. MRI, TK), wyników EEG, wypisów ze szpitala (w przypadku wcześniejszych hospitalizacji), aktualnej opinii z placówki, do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole, szkoła), opinii z innych miejsc, do których uczęszcza dziecko na zajęcia pozaszkolne, opinii psychologicznych. Dokumenty powinny być przekazane podczas wstępnej konsultacji.
  • W trakcie procesu diagnostycznego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać poproszeni o wypełnienie dodatkowych kwestionariuszy.
  • Diagnosta w czasie do 3 tygodni przekaże lekarzowi specjaliście informację z badania w formie pisemnej, niezbędną podczas wizyty lekarskiej.
  • Czas oczekiwania na pisemną opinię z opisem funkcjonowania dziecka podczas procesu diagnostycznego, wyniki badania psychologicznego i wstępne zalecenia przygotowane przez psychologa diagnostę wynosi 3 tygodnie od spotkania z lekarzem specjalistą.

Łączny czas badania podczas spotkań diagnostycznych z Rodzicami/Opiekunami i dzieckiem z uwzględnieniem wstępnej konsultacji wynosi od 6 do 8 godzin, łączny czas pracy psychologa diagnosty wynosi od 10 do 16 godzin.

Zapraszamy do kontaktu Centrum CBT w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74, tel.  22 853 20 50.

Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).