Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Blog Adaptacja w szkole: strategie wspierania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku edukacyjnym

Adaptacja w szkole: strategie wspierania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku edukacyjnym

12 kwietnia 2023
| Poradnie CBT | Wiedza

 '

Adaptacja w szkole: strategie wspierania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku edukacyjnym

Zaburzenia ze spektrum autyzmu wpływają na sposób, w jaki osoba postrzega świat, komunikuje się z innymi oraz zachowuje się w różnych sytuacjach. Wspieranie uczniów z autyzmem w środowisku edukacyjnym stanowi wyzwanie dla nauczycieli, rodziców i specjalistów, którzy muszą dostosować swoje metody pracy, aby odpowiedzieć na indywidualne potrzeby ucznia. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym przedstawiamy strategie wspierania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w edukacji, aby pomóc im osiągnąć sukcesy zarówno w nauce, jak i w życiu społecznym.

Artykuł ten, adresowany jest do nauczycieli i rodziców, omawia różne aspekty adaptacji uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole, takie jak tworzenie środowiska wspierającego, indywidualizacja procesu nauczania, wspieranie komunikacji i interakcji społecznych, współpraca z nauczycielami i innymi uczniami, wprowadzenie dodatkowych form wsparcia, monitoring i ocena postępów ucznia oraz przejście między etapami edukacyjnymi.

Poruszone w artykule kwestie mogą pomóc zrozumieć, jak wspierać uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w procesie edukacji oraz jak współpracować z innymi zaangażowanymi osobami w celu osiągnięcia wspólnego celu – sukcesu edukacyjnego i społecznego uczniów z autyzmem.

Tworzenie środowiska wspierającego

Nowe środowisko i nowe sytuacje u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą stać się przyczyną niepokoju i lęku, dlatego należy je przewidywać i minimalizować. Ważne znaczenie ma zachowanie odpowiedniego schematu pracy (plan dnia, plan lekcji, terminy klasówek i zakończenia projektów, termin do którego należy przeczytać lekturę itp.) i stałości działań. Najlepiej, żeby lekcje odbywały się stale w tych samych pomieszczeniach i aby były prowadzone przez tych samych nauczycieli. Ponadto, warto stworzyć wyraźne granice i oznaczenia przestrzeni w klasie, aby uczniowie wiedzieli, gdzie się znajdują i jak poruszać się po pomieszczeniu. Jeżeli planowane są jakieś nowe sytuacje (zmiana rutynowych zajęć lub planu dnia, np. wycieczka, wyjście do kina, wizytacja), dziecko musi być o tym odpowiednio wcześniej poinformowane i powinno otrzymać informacje, co do oczekiwanego zachowania. Plany dnia lub lekcji dobrze jest przedstawić słownie i wesprzeć formą pisaną lub obrazkową. Taki plan dziecko może mieć na swojej ławce i odznaczać wykonane przez siebie aktywności.

Stworzenie środowiska edukacyjnego przyjaznego dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wymaga również uwzględnienia ich potrzeb sensorycznych. Ważne jest, aby zminimalizować bodźce, które mogą powodować dyskomfort, takie jak np. hałas (np. dźwięk dzwonka, telefonu, stałe dźwięki o wysokich tonach), jaskrawe światło czy silne zapachy. Przy nadwrażliwości na zapachy warto unikać używania mocnych perfum, a także pozwolić dziecku na posiadanie kawałka materiału nasączonego ulubionym zapachem.

Nauczyciele mogą np. zamontować żaluzje w klasie, aby zredukować światło słoneczne. Warto ograniczyć oświetlenie klasy lampami jarzeniowymi, jeżeli w klasie jest taki rodzaj oświetlenia. Zadbaj, aby w otoczeniu ucznia było jak najmniej bodźców rozpraszających (wzrokowych, słuchowych) ― na ławce powinny znajdować się tylko przedmioty aktualnie niezbędne do pracy.

Współpraca z rodzicami i specjalistami, takimi jak terapeuci, logopedzi czy pedagodzy specjalni, jest niezbędna, aby lepiej zrozumieć potrzeby ucznia i wspólnie opracować strategie wsparcia. Warto regularnie organizować spotkania, aby wymieniać się doświadczeniami, obserwacjami i pomysłami na udoskonalenie procesu edukacyjnego.

W przypadku uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym najlepszym miejscem na wymianę spostrzeżeń pomiędzy rodzicami a nauczycielami i terapeutami są spotkania zespołu, który przeprowadza wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz opracowuje dla danego ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Warto, żeby rodzice uczestniczyli w tych spotkaniach i mogli na bieżąco omawiać pojawiające się problemy, zarówno w sferze edukacyjnej jak i relacji z rówieśnikami, przekazywać swoje spostrzeżenia i uwagi na temat dostosowania metod i form pracy, oraz otrzymać informację zwrotną, nie tylko na temat trudności i problemów, ale również usłyszeć o mocnych stronach i sukcesach dziecka, co jest bardzo wartościowe dla rodzica.

Indywidualizacja procesu nauczania

Wspieranie uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wymaga elastyczności w stosowaniu materiałów i metod dydaktycznych. Nauczyciele powinni dostosować tempo nauczania, sposób przekazywania informacji oraz rodzaj ćwiczeń do indywidualnych potrzeb uczniów. Warto wykorzystać różne metody nauczania, takie jak nauka przez odkrywanie, praktyczne zajęcia czy gry edukacyjne, aby utrzymać zainteresowanie ucznia i ułatwić mu przyswajanie wiedzy.

Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często lepiej przyswajają informacje za pomocą wskazówek wizualnych. Nauczyciele powinni korzystać z obrazków, schematów, map myśli, czy też plansz, które mogą pomóc uczniom zrozumieć treści lekcji. Warto również wykorzystać różnorodne pomoce, takie jak karty pracy, tablice magnetyczne czy manipulaty, które ułatwiają naukę i angażują uczniów w proces edukacyjny.

Każdy uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest inny i ma swoje unikalne zdolności oraz wyzwania. Nauczyciele muszą dostosować program nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, uwzględniając jego mocne strony i zainteresowania. Może to obejmować wprowadzenie specjalnych celów nauczania, dostosowanie poziomu trudności zadań czy też dostarczenie dodatkowych materiałów i wsparcia.

Wspieranie komunikacji i interakcji społecznych

Komunikacja i interakcje społeczne mogą być wyjątkowo trudne dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nauczyciele powinni promować różne formy komunikacji, takie jak mowa, gesty, obrazki czy pismo, aby uczniowie mogli wyrazić swoje myśli i uczucia. Ponadto, warto zachęcać uczniów do współpracy, wymiany pomysłów i pomocy sobie nawzajem, aby rozwijać umiejętności społeczne.

Wspólne zabawy i ćwiczenia mogą pomóc uczniom z autyzmem nawiązać relacje z rówieśnikami i nauczyć się właściwych zachowań społecznych (np. gry w kalambury lub odgadywanie za pomocą wskazówek kolegów). Należy wyjaśniać metafory i wyrazy wieloznaczne. Znaczenie pojęć abstrakcyjnych warto przedstawiać za pomocą obrazów albo przeciwieństw, np. uczciwość — nieuczciwość, przyjaźń ― wrogość itp. Przy sprawdzaniu wiedzy należy pamiętać o takim formułowaniu poleceń, aby były one dla dziecka zrozumiałe.

Warto chwalić ucznia tak często, jak to możliwe, w sposób konkretny opisując to, co zrobił dobrze.

Nauczyciele powinni organizować zajęcia, które promują współpracę, dzielenie się i rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak rozumienie emocji, komunikacja niewerbalna czy rozwiązywanie problemów. Warto pamiętać, że w związku z trudnościami w prawidłowym odczytaniu przez ucznia sygnałów pozawerbalnych, każdy wyraz twarzy i gest powinien być poparty informacją słowną.

Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą mieć trudności w radzeniu sobie z konfliktami i stresem. Nauczyciele powinni wprowadzić strategie, które pomagają uczniom zrozumieć własne emocje, wyrażać je w sposób adekwatny i radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Może to obejmować naukę technik relaksacyjnych, pracy z emocjami czy też ćwiczeń asertywności.

Współpraca z nauczycielami i innymi uczniami

Aby skutecznie wspierać uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nauczyciele powinni uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach dotyczących tych zaburzeń oraz metod pracy z uczniami z tego spektrum. Szkolenia te powinny obejmować informacje na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, strategii nauczania oraz technik wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów.

Zachowania odbierane przez otoczenie jako irytujące, emocjonalne reakcje nieadekwatne do sytuacji (tzw. meltdown), trudności w komunikacji, naiwność, łatwowierność – to wszystko wpływa na brak akceptacji i powoduje, że dzieci neuroróżnorodne są odrzucane przez kolegów. Dlatego jednym z kluczowych elementów wspierania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest rozwijanie empatii i wzajemnego zrozumienia wśród rówieśników. Warto promować pomoc koleżeńską i zachowania prospołeczne innych uczniów poprzez zachętę i nagradzanie. Pomagać dziecku w rozważnym doborze kolegów, co może wpłynąć na poprawę jego umiejętności społecznych i ośmielić je w nawiązywaniu przyjaźni oraz zredukuje stygmatyzację dziecka, zachęć i wspierać włączanie się ucznia do grupowych zajęć, gier i zabaw.

Nauczyciele powinni organizować zajęcia i warsztaty, które uczą uczniów różnorodności, tolerancji i akceptacji neuroróżnorodności. Ponadto, warto wprowadzać programy mentorstwa i koleżeństwa, które promują integrację i budują więzi między uczniami. Jeżeli uczniowie obserwują zrozumienie, szacunek, wsparcie i akceptację ze strony nauczyciela, jest bardzo prawdopodobne, że będą prezentowali podobną postawę. Ważne znaczenie ma również praca nad niwelowaniem uprzedzeń i negatywnych opinii rodziców innych dzieci, prezentujących postawy odrzucające. Zadaniem nauczyciela jest obserwowanie, czy dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie jest izolowane, lub odrzucane przez resztę klasy

W sytuacji zwiększonego napięcia emocjonalnego warto wyłączyć dziecko ze stresującego wydarzenia czy sytuacji poprzez znalezienie osób i miejsc dających mu poczucie bezpieczeństwa. Należy analizować przyczyny zwiększonego napięcia emocjonalnego (np. brak kontroli, przeciążenie bodźcami, nieradzenie sobie z powierzonym zadaniem, narażenie na negatywne reakcje i odrzucenie ze strony otoczenia).

Współpraca z terapeutami i specjalistami na terenie szkoły jest kluczowa dla wsparcia uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nauczyciele powinni ściśle współpracować z tymi ekspertami, aby uzyskać wskazówki dotyczące najlepszych praktyk oraz dostosować program nauczania do potrzeb uczniów. Wspólna praca z terapeutami może również pomóc w monitorowaniu postępów uczniów oraz w identyfikacji ewentualnych trudności i wyzwań.

Wprowadzenie dodatkowych form wsparcia

W zależności od potrzeb ucznia, może być konieczne wprowadzenie dodatkowych form wsparcia, takich jak indywidualne zajęcia czy terapie. Nauczyciele powinni współpracować z rodzicami, terapeutami i specjalistami, aby zidentyfikować najlepsze formy wsparcia i zintegrować je z procesem nauczania.

Nauczyciel wspomagający może być nieocenionym wsparciem dla ucznia. Taka osoba może pomóc w dostosowaniu materiałów i metod nauczania, monitorować postępy ucznia, wspierać jego rozwój społeczny i emocjonalny, reagować w sytuacjach konfliktowych z rówieśnikami.

Technologia może również pełnić ważną rolę w edukacji uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Programy komputerowe, aplikacje czy sprzęt, takie jak tablety, mogą ułatwić przyswajanie wiedzy, rozwijać umiejętności komunikacyjne oraz wspierać organizację i planowanie pracy ucznia.

Monitoring i ocena postępów ucznia

Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne (IPET) są kluczowe dla monitorowania i oceny postępów uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nauczyciele, we współpracy z rodzicami i specjalistami, powinni opracowywać takie plany, uwzględniając cele nauczania, strategie nauczania oraz wsparcie, które będzie potrzebne uczniowi. IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak program może być modyfikowany w wyniku przeprowadzenia wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia (WOPFU), aby dostosować się do zmieniających się potrzeb ucznia.

Aby monitorować postępy ucznia, nauczyciele powinni organizować regularne spotkania z rodzicami, terapeutami i specjalistami. Spotkania zespołu przygotowującego wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku a rodzice mają prawo w nich uczestniczyć, mogą również na nie zaprosić inne osoby bezpośrednio związane z udzielaniem uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Spotkania te umożliwiają wymianę informacji, omówienie trudności, sukcesów oraz planowanie dalszych działań w celu wsparcia rozwoju ucznia.

Ocena i egzaminowanie uczniów z autyzmem może wymagać dostosowań, aby uwzględnić ich indywidualne potrzeby i możliwości. Nauczyciele powinni dostosować formę i treść sprawdzianów, a także zapewnić odpowiednie warunki do ich przeprowadzenia, takie jak dodatkowy czas, spokojne miejsce czy możliwość korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego lub asystenta Przepisy przewidują możliwość zapewnienia uczniowi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym z uwagi na autyzm, w tym Zespół Aspergera, wspomagania podczas egzaminów ósmoklasisty, egzaminów zawodowych oraz egzaminu maturalnego. Dostosowanie warunków i form egzaminu obejmuje m.in. dedykowane arkusze egzaminacyjne, wydłużenie czasu pracy, brak konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, możliwość korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów.

Przejście między etapami edukacyjnymi

Przejście między etapami edukacyjnymi może być trudne dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Współpraca między nauczycielami oraz placówkami edukacyjnymi jest kluczowa, aby zapewnić uczniowi wsparcie i odpowiednie dostosowania na każdym etapie edukacji.

Nauczyciele powinni wspierać uczniów z autyzmem w procesie adaptacji do nowego środowiska szkolnego. Może to obejmować organizowanie wizyt adaptacyjnych, przedstawienie nowych nauczycieli i kolegów czy omówienie zmian w rutynie i harmonogramie.

Wsparcie uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w procesie orientacji zawodowej i planowania kariery jest istotne dla ich przyszłego funkcjonowania. Nauczyciele, wspólnie z doradcami zawodowymi, powinni pomagać uczniom w identyfikacji mocnych stron, zainteresowań oraz możliwości rozwoju zawodowego, a także przygotowywać ich do przyszłych wyzwań na rynku pracy.

Podsumowanie

Indywidualizacja podejścia do edukacji uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest kluczowa dla ich sukcesu. Nauczyciele muszą dostosowywać metody, materiały i wsparcie do unikalnych potrzeb każdego ucznia, uwzględniając jego mocne strony i wyzwania.

Środowisko szkolne powinno być dostosowane do potrzeb uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zapewniając im wsparcie na poziomie sensorycznym, emocjonalnym i społecznym. Istotną rolę w procesie edukacji uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu odgrywa opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, monitorowanie postępów uczniów oraz dostosowywanie wsparcia do ich zmieniających się potrzeb.

Wspieranie uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wymaga od nauczycieli, rodziców i specjalistów zaangażowania, empatii i współpracy. Kooperacja rodziców, terapeutów i specjalistów jest niezbędna, aby stworzyć środowisko, które sprzyja rozwojowi i sukcesom uczniów. Przy personalizowanym podejściu, dostosowaniu środowiska szkolnego, ułatwianiu komunikacji i interakcji społecznych, współdziałaniunauczycieli i innych uczniów oraz włączeniu dodatkowych form wsparcia, uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają szansę na osiągnięcie sukcesów edukacyjnych i społecznych.

Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).